Nedeľné oznamy

Milí farníci a priatelia našej farnosti!
Minulú nedeľu sme v úvodnej omšovej modlitbe prosili Boha, aby nám pomohol nadšene žiť v tej láske, ktorou Ježiš Kristus ľudstvo miloval a na kríži sa zaň obetoval. Aby sme mohli uprostred súčasného diania – pandemického, politického, osobného… dokázali žiť lásku nadšene, potrebujeme k tomu nadľudskú silu. Máme ju možnosť znovu načerpať počas Veľkonočných sviatkov. A na prípravu máme ešte Svätý týždeň. Začnime ho a prežime sväto – Dnes – 28.3.- budú pri sv.o. požehnané ratolesti a uložené v predsieni kostolov v Petrovej Vsi aj v Letničí. Môžete si vziať, keď pôjdete okolo. V Petrovej Vsi sa oplatí ísť okolo v čase 13.30 – 17.30. /Adorácia, sv. zmierenia, sv. prijímanie.. Po nedeli možnosti budú len veľmi ťažko!/ Potom na „Jabloňovú“ krížovú cestu nezabudnite kamene.
OMČ: 1649/235+4

Nedeľné oznamy

Milí farníci a priatelia našej farnosti, mám niekoľko oznamov : dnes – v nedeľu 21.3. je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. V Petrovej Vsi je možné prispieť na tento účel do pokladničky na vchodových dverách kostola a do košíka počas adorácie. Adorácia s možnosťou prijať sviatosť zmierenia a sväté prijímanie je od 12:30 do 16.30. Na krížovú cestu si nezabudnite vziať kamene.

Krížová cesta v jabloňovom sade

Milí farníci a priatelia našej farnosti! Dnes =v sobotu 13.3.2021 bol v mojom živote a možno aj v existenciii našej farnosti výnimočný deň. V areáli jabloňového sadu – na konci krížovej cesty – bol vyzdvihnutý nádherný dtevený kríž aj s „Ukrižovaným“! Práve v neľahkých a pre mnohých aj bolestných časoch, ktoré žijeme, potrebujeme pozdvihnúť náš zrak k Ježišovi. Pohľad na Božieho Syna, ktorý vzal na seba aj naše kríže, bolesti a hriechy nech nám dá na každý deň našej krížovej cesty dostatok nádeje, milosrdenstva a dobročinnej lásky a aj ľútosti nad hriechmi. Máme možnosť pozerať na Ukrižovaného s vierou. Len pohľad viery spojený s vďakou, ľútosťou I prosbou vyprosí požehnanie pre každého z nás, pre naše rodiny, našu farnosť, spoločnosť I celý svet! Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tom, že dnes máme nad Petrovou Vsou krížovú cestu a tento centrálny kríž, na ktorom je vypálená aj pekná modlitba. Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste si osvojili jednotlivé priestory, aby ste ich udržiavali počas celého roka. Ďakujem Vám všetkým, ktorí sa v týchto priestoroch budete modliť, alebo len tak prechádzať sa s úmyslom odpočinúť si a potešiť sa pri pohľade na Petrovú Ves. Požehnanie krížovej cesty a hlavného kríža sa uskutoční, až keď okolnosti dovolia. A ešte jedna prosba – udržujme si tento posvätný priestor bez odpadov rôzneho druhu. A ďakujem za kamene, ktoré nech sú symbolom našich hriechov, bolestí a trápení. Prajem a od Pána vyprosujem Vám i Vašim požehnanú 4.pôstnu – radostnú – nedeľu. Pripomínam, že v nedeľu je adorácia s možnosťou prijať sv.sviatosti od 12:30 do 16.30. Padre Quirin

Milí farníci, priatelia a známi, ponúkam ešte niekoľko záberov z našej krížovej cesty v jabloňovom sade…
« z 2 »

Nedeľný oznam

Milí farníci a priatelia našej farnosti, oznamujem že pri zachovaní náležitých a primeraných hygienických, pandemických a neviem akých ešte opatrení – bude aj dnes- v nedeľu 7.3. otvorený kostol v Petrovej Vsi v čase 13.00 – 17.00 -na osobnú modlitbu a prijatie sviatostí. K poskytnutiu duchovnej služby som k dispozícii po dohode akýmkoľvek spôsobom kedykoľvek aj na fare, v kostoloch, v prírode. aj u Vás doma… Každú noc od 02.00 do 02.30 takisto možnosť adorácie v kostole v Petrovej Vsi . Takže nikto sa nemôže vyhovárať na „koronu“. Možnosti sú, len treba hľadať spôsob. a využiť príležitosti. Práve v týchto časoch sa ukazuje pravdivosť našej viery a živosť alebo neživosť nášho osobného vzťahu k Bohu. Náš záujem o duchovný život alebo pohodlnosť a vlažnosť. Kdesi v evanjeliu Pán Ježiš kladie otázku: „Nájde Syn človeka vieru , keď príde?“ A tak sa pýtajme samých seba: „Nájde Boh vieru vo mne, v mojej rodine, v našej farnosti, keď pandémia ustúpi a opatrenia skončia? Nachádza ju aj dnes? V nedeľu?…Vo všedný deň?
..OMČ 1670/238+4 Padre Quirín
Nezabudnite zajtra na krížovú cestu kamene!