Začali sme tohtoročný advent

Milí farnici a priatelia našej farnosti!
Z Božej milosti sme dnes v noci aj my začali tohtoročný advent. Požehnal som adventné vence, aby nám ako znamenia nádeje pripomínali život a sväté spoločenstvo a sviece, aby nám v dňoch Adventu pripomínali Ježiša Krista, ktorý chce osvietiť každého človeka. Nech v našich srdciach zažiari on sám ako odlesk slávy nebeského Otca. Jeho prítomnosť nech z nás zaženie všetku tmu hriechu a nech nás pretvára na nositeľov svetla. Adventné vence so sviecami môžete priniesť do kostola v rámci osobnej modlitby v čase od 8:00. do 10:00, kedy ich požehnám a potom popoludní od 13:00 si ich môžete vziať do svojich príbytkov. Máme zákaz verejných bohoslužieb. Ja však budem slúžiť sv.omše každý deň v nasledujúcom týždni. Kto by chcel nechať slúžiť sv. o. na svoj umysel, nech mi zavolá na číslo 00421948772456,alebo nech mi napíše email na quirin@centrum.sk, alebo na messenger Quirin Jano, alebo najlepšie-nech príde osobne a dohodneme sa čo a ako. Máme v týždni 1.piatok = povzbudzujem Vás k prijatiu sviatosti zmierenia v čase od 16.00 do 17:00., a to každý všedný deň. Priebežne podám aj Sväté prijímanie. Všetky opatrenia a obmedzenia nech nie sú dôvodom našej vlažnosti a pohodlnosti, ale nech nás motivujú ku kreativite a hľadaniu možnosti ako upevňovať vzťah s Bohom.
PQ. OMČ = 1403/200 +3
Může jít o obrázek svíčka

Biskupi Slovenska pripravili na začiatok Adventu pastiersky list

Bratislava 27. novembra (TK KBS) Prinášame vám pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na začiatku Adventného obdobia. List prinášame v plnom znení.

______

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu 2021

 

Drahí bratia a sestry.

Srdečne vás pozdravujeme a prihovárame sa vám na Prvú adventnú nedeľu, ktorou začíname nový liturgický rok. Advent je obdobím prípravy na slávenie Vianoc.  Je to čas očakávania, že sa duchovne stretneme s Ježišom Kristom. Preto sa tešíme a náležite chystáme. Čím lepšia bude naša príprava, tým obohacujúcejšie bude naše stretnutie s ním.
Dnešné liturgické texty obracajú našu pozornosť na vzácny Kristov dar: na vykúpenie, ktoré priniesol celému svetu.  Vykúpenie je oslobodením od zla.  Je to čisté svedomie naplnené Božím pokojom.  Je to nový život s Bohom. Nech by bola temnota zla okolo nás akákoľvek, „zodvihnime hlavu, lebo sa blíži naše vykúpenie!“ (porovnaj Lukáš  21, 28).
Adventný čas zároveň predstavuje celý náš život, ktorý má byť prípravou na stretnutie s Bohom vo večnosti. Veď preto sme stvorení, aby sme sa raz stretli s Pánom „z tváre do tváre“ (Prvý  Korinťanom 13, 12). A tak, hoci je Advent aktuálnym liturgickým impulzom na stretnutie s Bohom, naša príprava má byť celoživotnou úlohou, ktorú treba plniť aj v ostatných častiach liturgického roka. Pritom nám veľmi pomáhajú bohoslužby, najmä liturgia svätej omše.
S tým súvisí aj zámer tohto pastierskeho listu – podať vám vysvetlenie ohľadom nového prekladu Rímskeho misála, ktorý začneme záväzne používať od 1. januára 2022. Ako viete, Rímsky misál je po knihe Svätého písma najdôležitejšou liturgickou knihou, lebo obsahuje texty svätej omše. A vo svätej omši, ktorá je sprítomnením Pánovej obety, vzniká Eucharistia – Najsvätejšia sviatosť. Preto si svätú omšu a jej liturgické texty ceníme zo všetkého najviac. V novom misáli sa stretnete s viacerými zmenami: najvýraznejšou z nich budú odlišné slová premenenia. Pozrime sa na dôvod.
V šesťdesiatych rokoch minulého storočia, keď sa začal latinský Rímsky misál vydávať v živých jazykoch, existovalo presvedčenie, že jeho texty sa majú prekladať nie doslova, ale interpretačne, teda s určitým výkladom. A tak vo formule premenenia nad kalichom bolo spojenie „pro multis“, ktoré doslova znamená „za mnohých“ preložené ako „za všetkých“. „Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov.“ Po novom bude „Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov“. Tento preklad je totiž bližší originálu. Vyslovením výrazu „za mnohých“ pri Poslednej večeri Pán Ježiš pripomenul naplnenie proroctva
o Božom služobníkovi z Knihy proroka Izaiáša (porovnaj Izaiáš 53,11). Izaiáš prorokoval, že Boží služobník „ospravedlní mnohých“, a ponesie „hriechy mnohých“.  Na viacerých ďalších miestach Sväté písmo potom uisťuje, že svoju vykupiteľskú obetu Ježiš Kristus priniesol za celé ľudstvo.
Napríklad v Liste Rimanom čítame, že Boh svojho Syna „vydal za nás všetkých“ (Rimanom 8, 32). Takisto v Druhom liste Korinťanom je napísané, že „jeden zomrel za všetkých“ (Druhý Korinťanom 5, 14) a v Liste Timotejovi svätý Pavol dodáva, že Kristus „vydal seba samého ako výkupné za všetkých“ (Timotejovi 2,6). Toto Cirkev vždy verila. A kvôli interpretačnému spôsobu prekladania, ktorý bol rozšírený v druhej polovici 20. storočia, sa v slovách premenenia vo viacerých jazykoch – aj v slovenčine – výraz „za mnohých“, nahradil výrazom „za všetkých“.
Na začiatku 21. storočia sa však v príprave textov upustilo od prekladania
s výkladom. Cirkev si totiž uvedomila, že vernosť biblickému originálu je dôležitejšia. A teda aj samotný výraz „za mnohých“, ktorý Pán Ježiš použil pri Poslednej večeri a ktorý je aj v latinskom origináli misála, nás viac približuje k hlbokému tajomstvu Eucharistie než ako výraz doplnený výkladom, „za všetkých“ (porovnaj inštrukciu Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí
z 28.3.2001).
Pápež Benedikt XVI. v roku 2012 napísal list, v ktorom apeloval, aby sa veriaci pripravili na opätovné zavedenie výrazu „za mnohých“ v texte premenenia. Nejde tu o vieroučnú zmenu ani o posun v texte premenenia. Ide o návrat k biblickému textu a k pôvodnému liturgickému originálu. Naďalej, samozejme, veríme a vyznávame, že Pán Ježiš zomrel za celý svet.
Ak je táto skutočnosť taká jasná, prečo sa upravuje text premenenia? Preto, lebo Cirkev chce byť na základe aktuálneho poznania čoraz vernejšou Ježišovmu slovu. Doslovným prekladom slov Svätého písma, teda bez vkladania interpretácií, aj keď správnych,  sa  chce zdôrazniť vernosť
a úcta k originálu. Vysvetlenie, výklad textu, sa má robiť následne, v katechéze, nie priamo
v preklade. Toto je najdôležitejší dôvod.
Možno k tomu dodať, že v našich konsekračných slovách pribudne aj slovo „lebo“, ktorým je – v duchu spomínanej vernosti – preložené latinské slovo „enim“. A pravdaže, nový preklad misála má aj ďalšie úpravy a slovné vylepšenia. S nimi sa treba oboznamovať postupne, na farskej úrovni. Preto Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska dáva všetkým k dispozícii elektronickú verziu knihy katechéz o svätej omši, ktorú možno nájsť na jej internetovej stránke (liturgia.kbs.sk).
Drahí bratia a sestry, aj z týchto posledných úprav Rímskeho misála možno vnímať snahu o rast vernosti Cirkvi v dôležitých prekladoch textov; vidno z nich, že Kristova Cirkev je stále živá: je Cirkvou „na ceste“ a úprimne sa usiluje čo najlepšie pripraviť na stretnutie so svojím Ženíchom – Kristom (porovnaj Zjavenie 21, 2).
Prosíme vás, zapojme sa aj my všetci do tohto procesu „budovania vernosti“ Ježišovi Kristovi. Máme na to dobré predpoklady. Pripomeňme si, že celý náš život je „prípravou“ na stretnutie s Bohom. Tak, ako sa na Pánovom oltári premieňa chlieb a víno na Božie telo a krv, tak nech sa premieňajú aj naše srdcia a mysle na krajšie a milšie pred Bohom i pred ľuďmi. Nech zmysluplne – v čoraz väčšej vernosti Bohu – prežijeme nielen tento Advent, ale aj celý náš život. Máme nádej, že aj my raz začujeme Pánove slová: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána“ (Matúš 25, 21).
Drahí veriaci, milovaní bratia a sestry. V tomto duchu vám vyprosujeme a želáme požehnané prežívanie Adventného obdobia; pokojné a milostiplné Vianoce i celoživotnú túžbu – dobre sa pripraviť na šťastné stretnutie s naším Pánom Ježišom Kristom, ktorý nám prináša vykúpenie.

Žehnajú vás vaši katolícki otcovia biskupi Slovenska

Otázky spojené s lockdownom od 25. novembra 2021

Bratislava 25. novembra (TK KBS) Vzhľadom na situáciu plošného lockdownu pokúsime sa na tomto mieste priniesť odpovede a vysvetlenia, ktoré sa týkajú života veriacich Katolíckej cirkvi na Slovensku.

Je počas lockdownu možné verejné slávenie bohoslužieb?

Nie. Kňazi môžu sláviť sväté omše buď súkromne, bez účasti veriacich, alebo ich streamovať cez internet, na čo je možné mať nevyhnutnú asistenciu na slávenie liturgie (napr. kostolník, lektor, atď.) a zabezpečenie prenosu (napr. technik, kameraman). Podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, nesmie táto nevyhnutná asistencia presiahnuť 6 osôb.

Je počas lockdownu možné veriaceho vyspovedať a podať mu sväté prijímanie mimo svätej omše?

Áno. Avšak len individuálne, teda po osobnom dohovore kňaza s veriacim.

Je počas lockdownu možné sláviť obrady krstu a sobáša?

Áno. Ale s maximálnym počtom 6 účastníkov.

Čo platí pre pohrebné obrady?

Tie sú bez kapacitného obmedzenia, ale za dodržania prísnych protiepidemických opatrení.

Aké všeobecné opatrenia sa vzťahujú na bohoslužby a na obrady sobášu, krstu a pohrebu?

– dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich účelom obradu

– zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou

– v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou

– v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku

– zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať

Aké sú teraz platné všeobecné podmienky pre organizáciu hromadných podujatí?

– vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu

– umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami – v interiéri ide o respirátory, v exteriéri okrem respirátorov môžu byť aj rúška

– organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia

– povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo mailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania – organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť

– zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov

– často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov

– hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami

– zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov

Povzbudzujeme k duchovnému svätému prijímaniu.

Bratislava 25. novembra (TK KBS) V situácii, keď pre veriacich nie je možné fyzicky sa zúčastňovať prijímania Eucharistie vo svätých omšiach, a k dispozícii je len sledovanie rozhlasových či televíznych prenosov bohoslužieb, povzbudzujeme k duchovnému svätému prijímaniu.

COVID AUTOMAT (kliknite pre ďalšie informácie o aktuálnych podmienkach verejných slávení)

—————————————————————–

ONLINE SVÄTÉ OMŠE (priame prenosy svätých omších je možné sledovať prostredníctvom programu katolíckych médií alebo streamov jednotlivých diecéz a farností)

Televízia LUX | Rádio LUMEN | Rádio Mária |  DoKostola.sk

—————————————————————–

DUCHOVNÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE (počas priamych prenosov svätých omší sa môžu veriaci počas prijímania celebranta a asistencie pomodliť doma nasledovné modlitby)

Dlhšia verzia

Najláskavejší Ježišu! Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo! Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky. Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou. Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne.

Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený. Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam. Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol. Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia.

Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen.

Kratšia verzia:

Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy.

Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca.

Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.

Poznámka: Na túto možnosť upozornili viaceré farnosti; ide o modlitbu svätého Alfonza. Zároveň prinášame text Gabriela Hunčagu (z marca 2020 pre Konzervatívny denník Postoj) o tom, aké úkony duchovného prijímania je možné realizovať v čase bez svätých omší. Hoci ide o text, ktorý bol zverejnený krátko pred pôstnym obdobím 2020, jeho tipy je možné využiť aj v dnešnom čase.

Úkony duchovného prijímania v čase bez svätých omší

V situácii, keď sa v najbližších dvoch týždňoch nebudú môcť konať verejné sväté omše ani pobožnosti, je dôležité zotrvať v spojení s Kristom a Cirkvou ako spoločenstvom veriacich. Je to o to naliehavejšie, že ako kresťania by sme sa nemali zabúdať modliť za tých, ktorí sú koronavírusom postihnutí, a za tých, ktorí sa všemožne snažia zabrániť jeho šíreniu.

Zrušenie slávenia verejných bohoslužieb a náboženských zhromaždení nemá v našom prostredí obdobu a ide o realitu, s ktorou nemáme ani pastoračnú skúsenosť. Preto je na mieste pokúsiť sa nájsť aspoň niekoľko odporúčaní, ktorými by sa deficit náboženskej praxe dal aspoň čiastočne zmierniť.

Je to o to ťažšie, že sme v pôstnom období, do ktorého mnohí z nás vstupovali aj s predsavzatím hojnejšej účasti na svätých omšiach s častejším pristupovaním k Eucharistii. Keďže fyzicky pre vážne a neprekonateľné prekážky táto prax nie je možná, mali by sme sa o to viac usilovať o vzájomnú duchovnú jednotu. Tú môžeme v daných podmienkach vytvárať predovšetkým modlitbou a pôstom.

Fyzickú účasť na svätej omši a svätom prijímaní nám z hľadiska duchovného ovocia nič nenahradí. O to viac by sa naše úsilie malo v týchto dňoch orientovať na alternatívy, ktoré nám aspoň v niečom sprostredkujú živý kontakt s Bohom. Pomocnú ruku podávajú aj nové technológie. Každodenné povzbudenie Božím slovom ponúka prenosmi zo slúženia svätých omší Rádio Lumen a Televízia Lux.  Na oficiálnej stránke Katolíckej cirkvi na Slovensku sú k dispozícii liturgické čítania.

Skvelou pomôckou sú tiež bezplatné aplikácie pre smartfóny ako Missa – elektronický misál, Breviár, Lekcionár, Modlitebník. Elektronický misál ponúka okrem denných čítaní aj modlitby veriacich a celú liturgiu svätej omše. V rodinách či malých skupinkách sa veriaci môžu spolu modliť ruženec, pobožnosť krížovej cesty a podobne (Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Mt 18, 20). Veriaci sa pýtajú, ako to bude s odslúžením intencií. Preto by mali kňazi vo farnostiach ľudí ubezpečiť, že prijaté termínované intencie budú riadne odslúžené.

Pre mnohých veriacich je nemožnosť zúčastniť sa na svätých omšiach smutnou správou. Hovorí sa, že čím väčšie odlúčenie, tým väčšia radosť pri opätovnom stretnutí. Preto môžeme najbližšie dva týždne prijať aj ako výzvu a čo najlepšie sa pripraviť na stretnutie so sviatostným Kristom v liturgii svätej omše v závere pôstneho obdobia. Sv. Ján nás k tomu povzbudzuje týmito slovami: Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť a Aj vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme (Jn 16, 20 a 22).

V tradícii predchodcov inštitucionalizovaných foriem mníšstva nebolo nijakou zvláštnosťou, keď sa pustovníci rozptýlení v púšťach dnešného Egypta stretávali kvôli sláveniu a prijímaniu Eucharistie len raz za niekoľko týždňov. Čas medzitým venovali dôkladnej príprave na prijatie Krista pod spôsobom chleba a vína.

Cirkev ponúka možnosť duchovného prijímania Krista. Vedie nás k nemu túžba po užšom spoločenstve Kristom. Duchovné prijímanie sa vzťahuje na ľudí v stave milosti, ktorí z dôvodu fyzickej prekážky (choroba a rôzne iné závažné príčiny) nemôžu prijímať Eucharistiu. Preto osoba, ktorá je správne disponovaná k svätému prijímaniu a za normálnych okolností by k nemu pristúpila fyzicky, prijíma duchovne, ale nie sviatostne, keď urobí úkon duchovného prijímania.

V rámci obmedzených možností sa preto pokúsme aspoň o túto, hoci nie plnohodnotnú náhradu riadneho svätého prijímania. Veď ako povedal sv. Pavol: Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi (Rim 8, 35, 38-39).

Cirkev ponúka možnosť duchovného prijímania Krista. Vedie nás k nemu túžba po užšom spoločenstve Kristom. Duchovné prijímanie sa vzťahuje na ľudí v stave milosti, ktorí z dôvodu fyzickej prekážky (choroba a rôzne iné závažné príčiny) nemôžu prijímať Eucharistiu.

Dlhšia modlitba pred úkonom duchovného prijímania:

Ježišu, verím, že si v Oltárnej Sviatosti prítomný. Dúfam, že mi dáš všetky milosti, potrebné na dosiahnutie večnej spásy. Ježišu, Bože môj, milujem Ťa nadovšetko. Ježiš, moja jediná láska! Z celého srdca ľutujem, že som Ťa toľko ráz hriechom urazil. Teba, najvyššie dobro, Teba, ktorý si ma zahrňoval nespočetnými dobrodeniami. A Ty sa predsa ku mne približuješ z oltára.

Najláskavejší Ježišu! Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo! Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky. Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou. Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne. Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený.

Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam. Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol. Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia. Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen.

Kratšia verzia:

Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.

Úkon duchovného prijímania inšpirovaný sv. Augustínom:

Ježišu, naše vykúpenie, naša láska a naša túžba, Boh z Boha, pomáhaj mi! K tebe volám z hĺbky svojho srdca. Volám ťa dnu do mojej duše. Príď do nej a priprav ju podľa tvojho zaľúbenia! Očisť ju od všetkých škvŕn, posväť ma, svoj chrám, ktorý si vybudoval. Očisti ho od všetkých hriechov. Naplň ho svojou milosťou a zachovaj ju v ňom, aby som bol vždy a naveky dôstojným chrámom pre teba. Vstúp, duchovný Pastier, do mojej duše! Daj, aby som požíval sladkosť tvojej hostiny. Amen.

—————————————————————–

ČO PONÚKAME V TK KBS?

Každý deň mapujeme informácie zo strany cirkvi o opatreniach či novinkách v súvislosti so šírením nového koronavírusu.

Ak chcete mať naše informácie každý deň, ponúkame možnosť prihlásiť sa k odberu nášho spravodajstva a denných liturgických čítaní svätej omše prostredníctvom emailu.

Web TK KBS okrem spravodajstva ponúka: online modlitbu liturgie hodínliturgické čítania na každý deň (i prostredníctvom emailu).

UPOZORNENIE: Od štvrtka 25. novembra platí núdzový stav a zákaz vychádzania

Opatrenia platné od štvrtka 25. novembra 2021

Núdzový stav
Vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav.

Zákaz vychádzania
Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.

Zákaz zhromažďovania sa
S účinnosťou od 25.novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Pravidlá pre Cirkev:

– individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)

– obrady krstu, pohrebu, sobáša

– sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba ONLINE (bez účasti ľudu)

Vyhlásenie na podporu očkovania.

Bratislava 16. novembra (TK KBS) Slovenskí katolícki biskupi na spoločnom rokovaní online pripravili vyhlásenie na podporu očkovania. Zdôrazňujú v ňom kresťanskú starostlivosť o blížneho. Vyhlásenie prinášame v plnom znení.

„Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše kresťanské spoločenstvo v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj. Sledujeme rastúce počty nakazených a zomierajúcich na Covid a zárovň rastúci počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho hrozí bezprostredný kolaps nemocníc.

Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre záchranu tisícok ľudských životov. Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých. Tak ako to vyjadril Svätý Otec: zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu.

Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je starať sa nielen o seba, ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života.

Naberme odvahu a spravme tento krok z lásky k druhým, k slabším, k ohrozeným.

Naliehame na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania a zároveň dodržiavali hygienické pravidlá. To je v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha, ktorý nám zveril svet i blížnych do opatery. A to je aj skutočným prejavom nášho uvedomelého, konzistentného postoja za život.

Vypočujte, drahí bratia a sestry, tento náš hlas a modlite sa i povzbudzujte spolu s nami, aby si ľudia nezatvrdzovali svoje srdcia a neodmietali prostriedok, ktorý máme na pomoc v utrpení.

Žehnajú vám vaši katolícki biskupi Slovenska.“

Dišpenz pre veriacich katolíkov latinského obradu, ktorí sa nachádzajú na území Bratislavskej arcidiecézy

Milí farnici a priatelia našej farnosti!

Z dôvodu, že predpisy Covid automatu zreteľne limitujú počet účastníkov na jednej bohoslužbe pri dodržaní všetkých platných predpisov, pre uľahčenie rozlišovanie a pre duchovný pokoj jednotlivých veriacich, otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský udeľuje do odvolania dišpenz pre veriacich katolíkov latinského obradu, ktorí sa nachádzajú na území Bratislavskej arcidiecézy, od povinnosti účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. Povzbudzuje tiež k duchovné aktívnej účasti na prenosoch bohoslužieb prostredníctvom rozhlasu, televízie, alebo iných médií, tiež k využitiu možností prijať sviatosť zmierenia a sviatosti oltárnej. PS: Ako správca farnosti Vám pripomínam známe a dôležité pravidlo : Kto chce, hľadá spôsob, kto nechce, hľadá dôvod. A teším sa na to, že sa na svätých omšiach nielen vo všedné dni, budeme naďalej stretávať.

PQ