Slávnosť poďakovania a rozlúčky

Milí priatelia a známi, mili farnici a priatelia našej farnosti!
„Všetko má svoj čas
a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.
Lebo on určil čas
pre každú vec a pre každý skutok.“
Toto je uvedené v knihe Kazateľ. Nastal čas môjho odchodu z farnosti Petrova Ves. Preto Vás srdečne pozývam na slávnosť poďakovania a rozlúčky. Stretneme sa na svätej omši 24.6.v Petrovej Vsi o 10.30. Hlavným celebrantom bude náš strahovský opát P.Daniel Peter Janáček O.Praem. Po svätej omši bude slávnosť pokračovať v miestnom kultúrnom dome, kde bude priestor a čas na vzájomné zdieľanie vďačnosti a na občerstvenie. Namiesto kvetinových a iných /hlavne nábožných/ darov, bude možnosť prispieť finančné na stavbu domu pre opustené deti v Ugande. /Toto je jedna z mojich silných srdcových záležitostí./Takže sa teším na stretnutie s každým z Vás.
P.Quirín Jano

2% z dane pre opravu organu v Petrovej Vsi

Milí farníci a priatelia našej farnosti!
Dejiny hovoria aj o tom, že aj v časoch vojnových udalostí, hospodárskych kríz a iných nepriaznivých okolností, sa vybudovali veľké diela. Aj my v Petrovej Vsi sme sa nevzdali myšlienky opravy vzácneho, nie však pamiatkového organu. Teraz je obdobie, keď 2 % zo svojich daní môžeme podporiť organizáciu podporujúcu nejakú dobrú a Bohu milú činnosť. Jednou z možností je prispieť na Občianske združenie Petrovilla v Petrovej Vsi, ktorého prioritou je podporiť práve opravu organu v Petrovej Vsi. Uvádzam k tomu potrebné informácie.
Pripomíname, že fyzická osoba, ktorá chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2022 vybranej neziskovej organizácii, je povinná podať vyplnené tlačivo „vyhlásenia“ správcovi dane v lehote do 30. apríla 2023. Nakoľko tento deň pripadá na nedeľu, vyhlásenie je potrebné podať najneskôr v utorok dňa 2.5.2023. Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade.
Toto tlačivo bude k dispozícii na Farskom úrade a v kostole v Petrovej Vsi.
Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo (zamestnávateľ je povinný vydať potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15.4.2023).
Odkaz na stiahnutie formulára vyhlásenia: tu
Může jít o obrázek 1 osobě a indoor Může jít o obrázek 1 osoba Může jít o obrázek uvnitř

V 3. čísle nášho farského spravodaja Studňa uvádzam niekoľko poznámok týkajúcich sa posledných vecí. Jedna sa o pohreb a tom, čo s pohrebom súvisí.

Milí farníci a priatelia našej farnosti! Často počúvame o potrebe obnovy a zmeny či zlepšenia. V 3. čísle nášho farského spravodaja Studňa uvádzam niekoľko poznámok týkajúcich sa posledných vecí. Jedná sa o pohreb a o tom, čo s pohrebom súvisí.

  1. Je dobré a užitočné myslieť na večnosť a pripraviť sa na ňu. Často sa stáva, že ľudia umierajú bez prijatia sviatosti nemocných. Ďakujem všetkým, ktorí ste ma zavolali k svojim blízkym zavčasu. Podotýkam, že sviatosť pomazania chorých je pre chorých, nie pre mŕtvych. A vôbec sa nemusíme báť, že by po návšteve kňaza už mala prísť okamžite len smrť.
  2. Veľmi často pochovávam ľudí, ktorých som vôbec nepoznal. Nemám vo zvyku kázať o nebohých. Je dosť myšlienok, o ktorých môžeme a mame rozjímať pri pohrebe. Predsa však môj príhovor môže byť osobnejší, keď som nebohého na konci života navštevoval a mohol poslúžiť sviatosťami.
  3. Vo farnosti Petrova Ves sú najprv pohrebné obrady na cintoríne a potom zádušná sv. omša. Navrhujem zmeniť poradie z viacerých dôvodov. Skoro vždy musíme čakať, kým pozostalí prídu do kostola. Časť účastníkov pohrebu už na sv. omšu nepríde. V zimnom období je koberec kostola niekedy znečistený po príchode z cintorína.
  4. Chválim tých príkladných pozostalých, ktorí požiadali o sviatosť zmierenia pred pohrebom, aby tak mohli obetovať za svojho nebohého to najcennejšie – sv. omšu so sv. prijímaním.
  5. Na pohreb prichádzame s kvetmi alebo vencami. Je to síce pekný zvyk ale chcem poukázať aj na iné, oveľa užitočnejšie spôsoby, ako prejaviť úctu a vďaku voči nebohému. Na smútočnom oznámení o úmrtí a pohrebe môžeme uviesť toto: Namiesto kvetinových darov bude pri sv. omši zbierka na potreby farnosti (napríklad na opravu organu, opravu priestoru pred kostolom…) Videl som doteraz 3 takéto oznámenia. Na jednom bol účel zbierky – na misie v Brazílii, na druhom – na bezbariérový prístup do kostola a na treťom boli uvedené charitatívne organizácie, kam mohli ľudia prispieť. Lenže k takému počinu je treba veľa odvahy a prelomenie neužitočných zvykov. Koľko krát máme potrebu priniesť kvetiny a vence len preto, že sa to patrí, aby som nešiel s prázdnymi rukami alebo – čo by povedali ľudia, keby som nič nepriniesol. A plastového odpadu je stále príliš veľa..
  6. Pri rakve sú pripravené 4 svietniky so sviečkami a kríž. V sprievode ku hrobu sa potom nesú 2 kríže, takže stačí úplne len jeden. A ženy, ktoré nesú sviečky, väčšinou ani nevedia čo majú robiť a kam ísť s tými sviečkami. V minulosti to asi malo nejaký zmysel, keď bol sprievod s rakvou z domu do kostola a potom na cintorín. Toto navrhujem zrušiť.
  7. Všimol som si, že niekedy sú pozostalí nepraktizujúci vieru a potom sa na sv. omši možno cítia trápne alebo aspoň nesvoji, keď nevedia, kedy majú vstať, kedy sadnúť, kedy kľaknúť. Preto odporúčam pozostalým aktívne navštevovať bohoslužby ešte predtým, než sa stanú pozostalým. Prípadne prosím aktívne farníčky, aby si sadli v kostole na ľahko viditeľné miesta. Pozostalí tak ľahko uvidia príklad.
  8. Pri čítaní smútočného oznámenia mám niekedy dojem, že umrela polovica rodiny. Môžeme sa dočítať, že zomrela matka, stará mama, prastará mama, sestra, švagriná, teta, suseda, krstná,… Stačí uviesť, že zomrela naša drahá…, alebo naša milovaná…
  9. Jeden z pekných a hodnotných zvykov je, že na pohreb idú nielen pozostalí a príbuzní, ale aj ľudia z dediny, ktorí nebohého poznali alebo aj nepoznali, ale chcú prejaviť skutok telesného milosrdenstva a účasťou na sv. omši vyprosiť nebohému milosť večného života. Tento dobrý zbožný zvyk si zachovajme.
  10. A nakoniec… Snažme sa žiť tak, aby pozostalí, príbuzní a všetci účastníci pohrebu nám mali za čo byť vďační… A snažme sa žiť výnimočne dobý život, aby pohreb bol slávnosťou…

 

 

požehnanie kríža a doplnenie ambonu a sedadiel

Milí farníci a priatelia našej farnosti!
10.7. uplynie rok od slávnosti, počas ktorej bola požehnaná Jabloňová krížová cesta v Petrovej Vsi. Svätá omša bola slúžená na oltári, ktorý je zobrazený na fotke. Rád by som urobil ďalší krok – zorganizovať požehnanie kríža, ktorý bol vyrobený ešte v roku 2020. Ale … bolo by treba doplniť k tomu miestu aj ambonu a sedadlá. Takže – ak by mal niekto možnosť zohnať taký kus kameňa, ktorý by mohol poslúžiť ako miesto, odkiaľ by sa čítalo Božie slovo, alebo mal kontakty na nejaký kameňolom, odkiaľ by nám taký kameň venovali, dajte mi vedieť. Ako sedadlá by som potreboval 6 malých pňov. Bližšie info podám na mojom čísle +421948772456, alebo na quirin@centrum.sk alebo na messengeri.
Teším sa na spoluprácu s Vami na budovaní Božieho kráľovstva v Petrovej Vsi a vyprosujem Vám všetkým intenzívne prežitie posledných dní pôstnej doby…PQJ

35205.jpg